Noãn

● (Tứ gia hạnh: Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất pháp) 煖 nghĩa là ấm, là giai đoạn báo trước, báo hiệu sắp có lửa hay ánh sáng của thánh đạo. Ở noãn vị, hành giả quán pháp tự tướng và cộng tướng chỉ là ý ngôn, hoạch đắc trí pháp minh, quán sát chân xác cảnh sở duyên của các pháp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.