Phạm-Âm

● Tiếng cõi trời Phạm Thiên. Người cõi này đã ly các món dâm dục, tâm tình thanh tịnh, thường ra tiếng tăm mầu nhiệm và oai hùng, tiếng của Phật cũng như vậy, cho nên trong 32 Tướng Tốt có tướng Phạm âm.  Kinh Pháp Hoa Văn cú có nói; “phước báo của Phật được tiếng tăm mầu nhiệm thanh tịnh gọi là Phạm âm”. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Diễn ra tiếng Phạm thanh tịnh mầu nhiệm, tỏ bày chánh pháp cao xa vô lượng, người nghe vui mừng đặng Đạo thanh tịnh vi diệu”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.