Phân Biệt

● Là phân biệt có, không, sắc, thanh v.v… cho đến niết-bàn. Các phân biệt diệt hết là rời tất cả phân biệt mà thể hội chân như nơi sự thanh tịnh, tức diệt đế. Hư Vọng phân biệt, trong đó có 3 loại phân biệt : danh ngôn phân biệt, tự tánh phân biệt và sai biệt phân biệt.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.