Phẫn

● Tức là phẫn nộ. Phú nghĩa là che dấu điều xấu của mình, không cho người khác biết. Xan là keo kiệt, không chịu bố thí. Tật là ganh ghét đối với việc tốt của người khác. Não là buồn giận người khác. Hại là bức hại người khác. Hận là chứa giữ oán hận trong lòng. Siểm là không ngay thẳng, ngoài mặt thì tỏ vẻ cung kính, nhưng trong lòng thì ác độc. Cuống là ngụy trang như người có đức hoặc thành thật để đạt được địa vị. Kiêu là ỷ mình có tài năng hoặc giàu sang mà kiêu ngạo đối với người khác

This entry was posted in . Bookmark the permalink.