Pháp Danh

● Các Tăng Sĩ Việt Nam có 4 tên gọi, đó là: tục danh (tên của cha mẹ đặt, pháp danh (tên của Thầy Bổn Sư đặt). Pháp tự (tên theo giòng kệ) và pháp hiệu (tên do vị Bổn Sư hay vị Ðàn Ðầu Hoà Thượng khi thọ giới Tỳ Kheo đặt).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.