Pháp Không

● Là không còn chấp pháp, từ trong thâm tâm cho đến ngoài là quốc độ, tất cả sự vật hiện tượng đều không chấp nhứt, phân biệt làm cảnh sở hữu ngoài tánh chơn như. Thế là đều không luôn cả cu sanh pháp chấp, phân biệt pháp chấp kêu là Ðộ sanh vô tướng… hành thí vô ngã”. Tức làVô Ngã

This entry was posted in . Bookmark the permalink.