Pháp Môn Bất Nhị

● Bất Nhị có nghĩa hiển bày thể dụng của Tự Tánh cùng khắp không gian và thời gian, chẳng thể dùng tư tưởng để suy lường nên vượt ra ngoài đối đãi và cũng chẳng phải Một. Pháp Môn tu tập để đưa đến chỗ bất nhị này gọi là pháp môn bất nhị.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.