Pháp Môn

● Giáo pháp của Phật nói ra là phép tắc khuôn mẫu cho thế gian. Các bậc Hiền, Thánh nương vào đó mà được nhập đạo, gọi là Pháp Môn. Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện nói “… dùng chữ pháp môn tỏ bày Phật Đạo”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.