Pháp Tướng Tông

● 法 相 宗,còn gọi là Du-già tông, 瑜伽 宗 hay Duy Thức tông, 唯 識 宗,Hữu tướng tông 有 相 宗 v.v… Tông này căn cứ vào tướng tánh các pháp làm yếu chỉ cho giáo nghĩa của mình cho nên gọi là “pháp tướng”, lại nữa, y theo Duy Thức luận mà thấy rõ cái lí duy thức của vạn pháp, nên cũng gọi là “tông Duy Thức”. Nhưng thường là chỉ cho tông Duy Thức nhiều hơn, nó là một trong 13 tông phái Phật Giáo Trung quốc, cũng là một trong 8 tông ở Nhật bản. Tông này do ngài Huyền Trang là tổ khai tông đầu tiên, dựa vào năm vị bách pháp đề phán quyết phân biệt các pháp nào là hữu vi, pháp nào là vô vi. Chủ trương của tông phái này cho rằng tất cả chỉ có Thức là yếu chỉ. Họ y cứ vào các kinh Hoa Nghiêm, Giải thâm mật, Như lai xuất hiện Công Đức, Đại Thừa A-tỳ-đạt-ma, Nhập lăng già, cùng Du-già-sư-địa luận, Hiển dương Thánh giáo luận, Đại Thừa trang nghiêm kinh luận, Nhiếp đại thừa luận, Đại Thừa A-tỳ-đạt-ma tạp tập luận v.v… và nhất là đã dùng kinh Giải thâm mật, cùng thành Duy Thức luận làm cơ sở y cứ để thành lập ra yếu chỉ của tông này.

Tông Duy Thức đã được ngài Đường Huyền Trang khai lối, rồi hình thành bởi đệ tử của ngài là Khuy Cơ; và vì ngài Khuy Cơ trú tại chùa Từ-ân, cho nên tông Duy Thức cũng được gọi là tông Từ Ân.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.