Pháp Vương

● Pháp là vạn pháp, Vương là tự tại. Ðối với vạn pháp. Đức Phật làm chủ tất cả mọi pháp môn, siêu việt tất cả các pháp, sử dụng chúng một cách Tự Tại để cứu độ chúng sinh, nên Ngài được tôn xưng là Pháp Vương. Kinh Duy Ma phẩm Phật Quốc nói: “Ðối với các pháp được tự tại, thế nên cúi đầu lạy thánh nhơn ngôi tột gọi là Pháp Vương”. Phàm nhơn ngôi tột gọi là Luân vương.ơng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.