Phật Bích-chi

● Nói đủ là Bích-chi-ca Phật-đà, do tiếng Phạn là Prateyka-Bouddha. Hán dịch là Độc Giác hay Duyên Giác. Vị Phật Bích-chi sanh ra vào lúc không Phật Như-lai ra đời, tự mình tu học mà giác ngộ, nhập Niết-bàn, nên gọi là Độc Giác. Vị Phật Bích-chi nhờ quán xét Thập Nhị Nhân Duyên mà giác ngộ, nên gọi là Duyên-giác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.