Phật Nhãn

● 佛眼 e: buddha eye. Con mắt soi tỏ thật tướng của các pháp, chiếu soi cùng khắp không gian thời gian không có chỗ nào lúc nào thiếu sót,  tức là thấu triệt chơn lý của Vũ trụ.

● Thanh Viễn Phật Nhãn thiền sư, Pháp Tự của Ngũ Tổ Pháp Diễn thiền sư. Ở chùa Long Môn thuộc Thư Châu

This entry was posted in . Bookmark the permalink.