Phật Thừa

● 佛乘 (S: buddha-yāna) . Nhất Thừa. Chữ “thừa” nghĩa là cỗ xe, dùng để chỉ cho giáo pháp của đức Phật. Vì giáo pháp có năng lực đưa con người từ cõi vô minh đến nơi giác ngộ, cho nên lấy hình ảnh chiếc xe làm ví dụ. “Phật Thừa” hay “Nhất Thừa” là giáo pháp duy nhất đưa đến sự chứng ngộ tuệ giác viên mãn của chư Phật.

Kinh Pháp Hoa (phẩm “Phương Tiện”) nói : “Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe (nhất thừa) để hóa độ chúng sinh, chứ không có cỗ xe (thừa) nào khác, dù là hai hay ba…”; hoặc “Thật ra chỉ có một cỗ xe duy nhất (nhất Phật Thừa), nhưng chư Phật tùy căn cơ mà dùng phương tiện, dạy có ba cỗ xe (tam thừa).” Các kinh luận thường dùng thuật ngữ này –nhất thừa – Phật Thừa– để chỉ cho giáo pháp đại thừa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.