Phật-tử

● Có nghĩa là :

1/ Chúng-sinh thụ-giới của Phật nên gọi là Phật-tử, vì sẽ thành Phật.

2/ Tên thông-thường của các vị Bồ-tát, vì các vị y vào Thánh-giáo của Phật, mà sinh Thánh-đạo và bởi nối-dõi Phật-chủng không dứt.

3/ Gọi chung cho tất cả chúng-sinh, vì chúng-sinh đều đủ Phật-tính. Phật-tử lại chia làm ba hạng :

1/ Ngoại-tử : Phàm-phu chưa nối-dõi sự-nghiệp của Phật.

2/ Thứ-tử : Thanh-văn, Duyên-giác không sinh từ đại-pháp của Phật.

3/ Chân-tử : Các Bồ-tát chính sinh từ đại-pháp của Phật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.