Phương Tiện Thiện Xảo

● Upaya; Monyen habilete dans l’emploi des monyens. Theo phương tiện khéo léo mà làm việc, tùy cảnh ngộ giúp ích chúng sanh về vật chất hay về tinh thần. Cũng gọi là quyền phương tiện là một đức độ lớn của Bồ Tát khi ra đời độ sanh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.