Quán Bất Tịnh

● 不淨觀 (S: A-śubhā-smṛti): Pháp quán bất tịnh là một pháp trong quán trong Ngũ đình tâm quán để đối trị phiền não tham dục. Là quán sát một cách tỉ mỉ, cùng tột thân con người, để nhận thấy rõ ràng nó là không trong sạch. Bất tịnh có 5 thứ : chủng tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cánh. Quán thân bất tịnh để trừ ái dục, phép quán nầy để ngăn lòng tham sắc dục, dễ bề tiến tu đạo nghiệp. Quán Từ Bi (quán tâm từ để trừ nóng giận), Quán Nhân Duyên  để trừ ngu si, làm tăng trưởng trí huệ, Quán Giới Phân Biệt(quán 18 Giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức đều là duyên hợp, đều là vô thường, để trừ ngã chấp), Quán Sổ Tức (quán hơi thở để trừ buồn rầu, lo nghĩ và giận hờn).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.