Sắc Giới

● Gồm có :

1.Sơ thiền : trời Phạm thân, trời Phạm phụ, trời Đại phạm, trời Phạm chúng;

2.Nhị thiền : trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh (Quang Âm);

3.Tam thiền : trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh;

4.Tứ Thiền : trời Vô vân, trời Phước sanh, trời Quảng quả, trời Vô tưởng, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, trời Hoà âm, trời Đại Tự Tại.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.