Sám Hối

● 懺悔, Ksamayati (S) Sám Hối là chữ Phạn và chữ Hoa đồng nghĩa hợp lại nhau., tức phát lồ, hay thuyết tội. Sám (ksama) là nhẫn nhịn, mong được tha tội; Hối (apatti-pratidesana) là tự nói ra đầy đủ tội trạng của mình để không tái phạm nữa. Ấy là xưng tội, chịu tội, và quyết ăn năn chừa cải. Phương pháp sám hối tùy theo tội nặng, nhẹ mà thi hành. Có nhiều pháp sám hối. Lễ Phật cũng là một pháp sám hối. Vin. I. 103: so āvikareyya, giải thích: “phát lồ là, ở giữa tăng, hoặc trước nhiều người, hoặc trước một người, mà cáo bạch, thuyết minh, giải bày, nêu rõ (điều đã vi phạm).”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.