Sát-Na

● Phạn : ksana, Palikhana, Tây Tạng : skad-cig. Hán dịch là nhất niệm, tức khoảng thời gian rất ngắn, thường chỉ được dùng với ý nghĩa tượng trưng. Có rất nhiều thuyết, nhưng ở đây theo thuyết trong Luận Câu-xá mà tính thì một sát-na tương đương với 1/75 giây.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.