Sơ Địa

● Lối tu hành của Đại Thừa có chia làm 52 bậc Sơ Địa là bậc đầu trong thập địa của đại thừa Bồ Tát. Đối về 52 bậc kia thì đứng về bậc 41. Bậc Bồ-tát sau khi đã tu trọn kiếp A-tăng-kỳ thứ nhất, pháp kiến hoặc, chứng lý nhị không nhơn không, pháp không thành tựu pháp bố thí Ba-la-mật lòng rất vui mừng, nên cũng gọi là hoan hỷ địa.  Bậc này đã có thể hiện thân thành Phật lợi lạc chúng sinh. Bồ Tát thấy chúng sinh tâm bị tà kiến chướng ngại, nên khởi từ tâm tu theo hạnh xả trong thân tâm ngoài của cải không lẫn tiếc. Do đó cảm quả tâm được hoan hỉ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.