Sở Tri

● Kiến thức. Phật Giáo cho kiến thức gây trở ngại cho chân lý xuất hiện nên có tên “sở tri chướng”. Ngoài ra, sự biết chưa hoàn toàn nhưng lại tự mãn cho là đủ, thì chính sự tự mãn ấy cũng chướng ngại cho sự toàn giác, nên cũng gọi là sở tri chướng, và vì vậy sở tri chướng cũng gọi là trí chướng (trí ở đây là trí biết chưa hoàn toàn).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.