Sông Hằng

● (Gangâ) nghĩa là ‘dòng nước phép’ và ‘từ trên trời mà chảy xuống’. Là một con sông lớn ở Ấn-độ, số cát trên hai bờ sông rất nhiều. Mỗi khi đức Phật dùng thuật ngữ “hằng hà sa” (cát sông Hằng) trong lúc nói pháp, đều là để tỉ dụ cho con số nhiều nhất

This entry was posted in . Bookmark the permalink.