Tài Thí Pháp Thí

● Ban bố, cấp phát cho người tài vật, và giáo pháp. Tài vật có 2 hình thức : nội tài như các phần của cơ thể đều sẵn sàng cho không tiếc, khi hành gỉa hành Bồ Tát đạo; ngoại tài như của cải, vật chất do công sức mồ hôi, nước mắt tạo nên. Pháp Thí là đem ban bố giáo pháp cho mọi người hiểu để tu tập đạo giải thoát.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.