Tam Học

● Ba pháp học (tam học): tức là ba pháp học vô lậu (Tam Vô Lậu Học). Ba pháp học gồm có Giới, Định và Tuệ. Tu học đúng đắn và trọn vẹn ba pháp môn này, hành giả chắc chắn sẽ đạt được thành quả giác ngộ giải thoát (vô lậu). Có thể nói, ba pháp học này là nội dung căn bản và tổng quát nhất của tất cả các pháp môn đưa hành giả đến đạo quả giác ngộ giải thoát. GIỚI là điều kiện giúp cho thân tâm trở nên thanh tịnh; ĐỊNH là sức mạnh của tâm linh khi tâm ý không còn loạn tưởng; TUỆ là trí sáng suốt thấy rõ thật tướng vạn pháp, tức “giác ngộ”. Khi bắt đầu tu tập thì ba pháp học này là một trình tự của giác ngộ: Do Giới sinh Định, do Định phát Tuệ. Muốn đạt được trí tuệ giác ngộ thì phải tu tập thiền định; muốn có được định lực thì phải nghiêm trì giới luật. Nhưng khi công phu tu tập đã đến chỗ thuần thục, thì Giới Định Tuệ là một toàn bộ tương duyên, bất khả phân li, không có thứ tự trước sau. Có Giới tức đồng thời có Định và Tuệ; có Tuệ tức đồng thời có Định và Giới; có Định tức đồng thời có Giới và Tuệ. Có một yếu tố là có đủ cả ba yếu tố; thiếu một yếu tố là không có quả vị giác ngộ.

Ba pháp học tức là giới, định và tuệ. Giới tức là cấm giới, là tinh yếu của tạng Luật, có công năng phòng ngừa sự xấu ác của ba nghiệp. Định tức là thiền định, là tinh yếu của tạng Kinh, có công năng lắng đọng tâm ý để suy xét chân lí. Tuệ tức là trí tuệ, là tinh yếu của tạng Luận, có công năng thấy rõ chân lí mà dứt được phiền não vọng tưởng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.