Tâm Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa

● (Nh. Hannya Hara-mita Shingyo, Ph. Prajna Paramita Hridya).Tâm Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa Rất thường được tụng trong các chùa Thiền đến độ đa số Thiền sinh tụng thuộc lòng. Đề tài là, “Sắc bất dị không, Không bất dị sắc” (Sắc không khác không, Không không khác sắc.) Bát-nhã Ba-la-mật-đa nghĩa đen là “trí tuệ dẫn đến bờ bên kia,” tức trí tuệ trực giác. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.