Tam Muội

● Tam Ma Địa (Samadhi, tam-ma-đề) là chánh định. Lửa tam muội là lửa phát sanh do thần lực chánh định. Tức là định lực, hay còn gọi là tam ma đề hoặc tam ma địa.Dịch là thiền định, đại định hay giải thoát. Phật, Bồ Tát, A La Hán đều nhập trong thiền định để giúp hộ thân và độ đời. Có nhiều hình tướng tam muội như Pháp Hoa tam muội, Tịnh Ðức tam muội, Thanh Tịnh tam muội, Trang Nghiêm Vương tam muội, Thần Thông Du Hí tam muội…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.