Tam Pháp Ấn

● Là “Không, Vô Tướng, Vô Tác”. “Không” là không thật tánh, là vô thường, là vô ngã. “Vô Tướng” là không ý thức phân biệt; do 6 căn không đắm nhiễu 6 trần nên thấy vô tướng. “Vô Tác” hay “vô nguyện” là không ham muốn, không tạo tác gây nghiệp, không theo đuổi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.