Tam Sanh

● Theo Nho lễ, để cúng tế phải dâng ba thứ thịt là bò (hoặc trâu), lợn, dê gọi là “Tam Sanh” (ba loại động vật dùng để hiến tế). “Ngũ đỉnh” là các thứ cỗ cúng phải được nấu thành năm món (thuở xưa dùng những cái đỉnh đồng không có nắp để đựng vật cúng). Về sau từ ngữ “Tam Sanh Ngũ Đỉnh” được dùng để chỉ cỗ bàn cúng tế hậu hĩnh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.