Tam Sư

● 三師: Ba vị thầy trên đàn truyền giới cụ túc: Hòa thượng đàn đầu, yết-ma a-xà-lê và giáo thọ a-xà-lê

● Là chức Tăng Cang do triều đình bổ nhiệm để:

1/tuyên dương chánh giáo;

2/ tuyên dương pháp luật;

3/ tuyên dương sự công bằng trong xã hội.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.