Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới

● Ba nghìn đại thiên thế giới. Một thế giới như thế giới chúng ta là 1×1000 của tiểu thiên thế giới. Một trung thiên thế giới có 1000×1000=1,000, 000. Một đại thiên thế giới có 1000x1000x1000= 1,000,000,000. Một tam thiên đại thiên thế giới hay một đại thiên thế giới gồm 1,000 triệu tiểu thế giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.