Tám Thước

● Theo các kinh điển ghi chép, thời đức Phật tại thế, con người chỉ cao có Tám Thước [Tàu], đức Phật cao gấp đôi người thường, tức là một trượng sáu. Về sau, theo Quảng Hoằng Minh Tập và Pháp Uyển Châu Lâm, tại Trung Hoa có các quy định như tượng đứng cao một trượng sáu, tượng ngồi cao Tám Thước… Theo Wikipedia, một trượng khoảng 3.33 m. Một trượng bằng mười thước, như vậy một thước Tàu khoảng 33 cm (theo ngu ý, thời cổ, những đơn vị này phải nhỏ hơn nữa, vì nếu khi ấy, con người trung bình cao Tám Thước, tức khoảng 2.4m, quá cao, quá to lớn so với hiện thời!)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.