Tăng Kỳ

● 增上慢 (S: abhi-māna) : Đối với giáo lý hoặc cảnh giới, Địa Vị tu hành chưa hề có chứng ngộ mà đã khởi tâm kiêu hãnh, ngạo nghễ. Do coi mình cao hơn người khác nên gọi là “tăng thượng”, cũng như do tự đề cao mình quá phận nên gọi là “tăng thượng”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.