Tào Quan

● Tào là âm tào (âm phủ) – Mấy vị quan lại dưới âm phủ như phán quan chẳng hạn. Đối với người có tội thì họ la hét, xử phạt thẳng tay không có vị tình dù kẻ đó là Trời, rồng, vua chúa đi nữa(pháp bất vị thân)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.