Tạo Tượng Phật

● Tổng quát gồm có những phước như sau:

1.Không sanh vào nhà nghèo nàn mà sanh vào giòng tộc Luân vương.

2.Không sanh vào nhà hèn hạ mà sanh nơi nhà quý tộc giàu lớn.

3.Không sanh ở chỗ sơn cước biên thùy mà sanh ở trung tâm văn minh.

4.Không sanh thời kỳ không có Phật Pháp mà sanh vào thời có Phật ra đời, hoặc có Phật pháp lưu thông.

5.Không sanh vào nhà tà tín, tà kiến mà sanh nơi nhà chánh tín.

6.Không sanh vào nhà hàng thịt, làm cho các nghề ác.

7.Không sanh vào hạnh kỹ nữ thấp hèn, tôi tớ nô bộc, mà sanh vào hạng vương phi, công chúa.

8.Hoặc sanh cõi trời làm thân Đế Thích, Phạm Vương…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.