Tề Đông

● Chính là phía Đông nước Tề (tỉnh Sơn Đông), vùng này nổi tiếng hay nói khoác, nói bịa đặt thiếu căn cứ nên đã có thành ngữ “Tề Đông dã ngữ” (lời nói quê mùa ở Tề Đông).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.