Thai Mật

● Tức là Mật Tông theo truyền thống Thiên Thai của Nhật Bản. Ở Nhật Bản có hai trường phái Mật Tông chính: Chân Ngôn Tông (còn gọi là Ðông Mật, Ðông Tự Mật giáo) do ngài Không Hải sáng lập và Thai Mật. Thai Mật tổng hợp giáo nghĩa của Thiên Thai, Mật Tông, Thiền và Luật mà thành. Thai Mật bắt nguồn từ tông Thiên Thai của ngài Tối Trừng, nhưng người tập thành hoàn bị Thai Mật là đại sư Viên Nhân, Viên Chân và An Nhiên. Thai Mật về sau phân chia rất nhiều các chi phái nhỏ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.