Tham Dục

● (kāma-rāga). Tham Dục có hai phương diện: Tham Dục thiện và tham dục ác. Tham Dục thiện là ham muốn làm những điều lành. Tham Dục ác là ham muốn làm những điều xấu ác. Đây là lòng tham nghịch chiều: hướng thượng và hướng hạ. Là động lực thúc đẩy phải có hành động tạo tác. Tham Dục phát sanh từ sắc, thinh, hương, vị, xúc, gọi chung là Ngũ dục.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.