Thân Loan

● (Shinran,1173-1262): khai tổ Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, họ Đằng Nguyên, người ở Kyoto, ) là danh tăng thời Liềm Thương, thầy của Ngài là sư Pháp Nhiên (Honen 1133-1212). Sự tự là Ngu Ngốc Thân Loan, thụy là Kiến Chân đại sư. Suốt đời tôn phụng pháp môn tha lực tín ngưỡng của Phật. Có sự khác biệt là, tha lực tín ngưỡng của Pháp Nhiên thượng nhân chủ trương “Niệm Phật vi bổn”, còn Thân Loan chỉ chủ trương “Tín tâm vi bổn”. Sư có các tác phẩm: Giáo Hành Tín Chứng, Ngu Ngốc Sao, Nhất Niệm Đa Niệm Văn Ý… lưu hành ở đời.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.