Thánh Pháp

● Thánh Pháp là bốn niệm xứ, như kinh Cam Lộ, Tạp a hàm ghi: “Nếu tỳ kheo nào lìa bốn niệm xứ, là lìa Thánh Pháp như thật. Người nào lìa Thánh Pháp như thật, là sẽ lìa Thánh Đạo. Ai lìa Thánh Đạo, là lìa pháp cam lộ. Người nào lìa pháp cam lộ, là không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Ta nói người này không thoát được khổ.” Tăng chi bộ kinh cũng nói đến phi Thánh Pháp như sau: “Này các tỳ kheo, thế nào là phi Thánh Pháp? – Tà Kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà giải thoát, tà tri kiến giải thoát gọi là phi Thánh Pháp”. Ngược lại mười phi Thánh Pháp kể trên gọi là Thánh Pháp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.