Thành Thất-la-phiệt

● Tức là thành Xá-vệ, kinh đô của nước Kiều-tát la, miền Bắc Thiên-trúc, thời Phật tại thế. “Thất-la-phiệt”, dịch ra Hán ngữ là “phong đức”, ý nói, đây là địa phương vừa rất giàu có về của cải, vật báu, mà hạng dân chúng tài giỏi, đức độ cũng rất nhiều. Ở miền Nam Thiên-trúc cũng có nước Kiều-tát-la, nhưng hồi Phật tại thế, Phật Giáo chưa truyền bá đến nước này.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.