Thập Ác

● Gọi đủ là Thập Ác Nghiệp Đạo, nghĩa là mười con đường nghiệp ác và cũng gọi là mười con đường Hắc Nghiệp (Nghiệp đen tối). Thập Ác Nghiệp Đạo tức là trái ngược lại với Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập Ác gồm có:

1.-  Sát Sanh,

2.-  Trộm Cắp,

3.-  Tà dâm,

4.-  Nói Dối,

5.-  Nói hai lưỡi,

6.-  Lời thô ác,

7.-  Lời thêu dệt,

8.-  Tham,

9.-  Sân,

10.-  Si. Mười điều này đều bởi trái lý mà sanh ra gọi là ác. Trái lại, thuận theo lý mà khởi tâm đối cảnh, không phạm mười điều trên gọi là thiện.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.