Thật Tế

● Tức là tuyệt đối xa lìa hư vọng, thực chứng niết bàn. Luận Đại Trí Độ nói: “Pháp Tánh là thật, chứng nhập pháp tánh là tế; như bậc A-la-hán, gọi là trụ nơi thật tế…… Thể nhập pháp tánh gọi là thật tế…… Thật Tế tức là niết bàn.”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.