Thế Đệ Nhất

● Bậc thứ tư sau nhẫn pháp. Thế, là thế gian. Ðó là mức cao nhất của hữu lậu trí, là nhất trong thế tục pháp, nên gọi là thế đệ nhất. Nghĩa là người tu hành đến bậc này tuy chưa chứng được Thánh Đạo, nhưng đối với hữu lậu thế gian, bậc này là cao nhất, được tôn trọng nhất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.