Thiên Chấp

● Là thiên chấp 5 uẩn. Tương ưng bộ kinh, Thiên uẩn, Tương ưng kiến : “Do có sắc, này các tỳ-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc …, (tà) kiến này được khởi lên : “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Thiên Chấp như vậy thì trở ngại bố thí.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.