Thiền Hộ

● Tức định sanh hộ : sự phòng hộ phát sanh do thiền định, tức tịnh lự luật nghi hay định cộng giới. Định ở đây thuộc hữu lưu (tức hữu lậu) định địa tâm. Hữu lưu định này tương ưng với tâm thiện hữu lậu mà khởi lên định. Trong định này còn phân ra làm 4 cấp bậc :

(1) Thuận thoái phần định, là thuận theo phiền não địa mà sanh khởi vị chí định.

(2) Thuận trụ phần định, là thuận theo tịnh định địa.

(3) Thuận thắng tiến phần địa, là thuận theo tịnh định thượng địa.

(4) Thuận quyết trạch phần định, là thuận theo trí vô lậu mà khởi lên định vô lậu. Tịnh định này ở trong vị chí định, trung gian định, 7 cận phần định, 8 căn bản định đều sanh khởi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.