Thiện Hữu

● Tức thiện tri thức. Tri Thức là người ai cũng biết; người ấy hỗ trợ và hướng dẫn ta tu hành nên gọi là thiện tri thức. Thiện Hữu ở đây còn chỉ cho chư Phật và các bồ tát, là những bậc mà bồ tát cần phải thân cận và học hỏi. Tăng Thượng Duyên là dữ kiện thêm lên làm duyên tố.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.