Thiên Ma

● Thiên Ma tức là trời Ma vương ở cung trời thứ sáu của Dục giới (tức cõi trời Tha-hóa-tự-tại của cõi Dục), tên là Ba Tuần, dịch: Ác ái, chúng có bè đảng nhiều vô lượng, thường đem ác cảm làm chướng ngại cho kẻ hành đạo Phật và khiến cho phóng dật để tự giết thân, nên gọi là Ma La, dịch là Chướng Sắt

This entry was posted in . Bookmark the permalink.