Thiện Tài

● Theo phẩm Nhập Pháp Giới của kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana-śresthi-dāraka) là con một vị trưởng giả ở Phước Thành. Do lúc sanh ra trong nhà tự nhiên xuất hiện đủ thứ trân bảo nên có tên là Thiện Tài. Theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký quyển 10, lịch trình tham học của Thiện Tài với các vị tri thức chính là lịch trình tu học xuyên suốt năm mươi mốt Địa Vị (chỉ riêng ở nơi ngài Văn Thù, Thiện Tài đã chứng trọn mười Địa Vị thuộc Thập Tín), thể hiện ý nghĩa “nhất sanh thành Phật” (thành Phật ngay trong một đời).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.