Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn

● Theo truyền thống lúc Đức Phật mới sinh ra, đứng lên bước đi bảy bước rồi nói rằng; “ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.