Thọ Ký

● 授記. Skt. vyākaraṇa, Vyakaranaprediction concernant l’Etat de Bouddha,  cũng dịch là ký thuyết 記說, ký biệt 記別; Thọ là nhận lấy, Ký là ghi nhớ, ghi chứng, nguyên nghĩa, chỉ sự xác nhận của Phật về chỗ tái sinh của một Thánh đệ tử. Dự ngôn của Phật về sự thành Phật trong tương lai của Thánh đệ tử hay Bồ Tát. Cũng như Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho đức Thích Ca Như Lai vậy. Là lời tiên đoán để khuyến khích người tu nên vững tâm bền chí để đạt đến kết quả.

● Thọ Ký là tiếng Trung Hoa, tiếng Phạn gọi là Hòa-già-la, Thọ Ký còn là tên của một trong số mười hai bộ kinh.

Ðức Phật đối với những chúng sanh đã phát Bồ Ðề tâm, thọ ký cho chúng sanh ấy trong tương lai sẽ thành Phật. Thọ Ký có nhiều loạihai loại, bốn loại, sáu loại, tám loại. Ở đây chỉ đề cập đến hai loại

– Vô dư thọ ký: Khi Ðức Phật còn tại thế, thọ ký cho Bồ Tát ở kiếp… thành Phật hiệu… Như Lai ứng cúng… ở quốc độ nào, quyến thuộc bao nhiêu… Ðức Phật nói toàn bộ một cách rõ ràng, nên gọi là Vô Dư Thọ Ký. Trong kinh Pháp Hoa, Phật từng nói rằng: “Nếu ta tại thế hoặc sau khi diệt độ, chúng sanh nào được nghe kinh Pháp Hoa này chừng một câu, một bài kệ đều được ta thọ ký Vô Thượng Bồ Ðề”. Ấy là Vô Dư Thọ Ký.

– Hữu Dư thọ ký: Như trong kinh Ðức Phật bảo chúng sanh rằng“Ông ở đời vị lai khi Ðức Phật xuất thế độ sanh sẽ hết tội này; đức Như Lai ấy sẽ vì ông thọ ký”. Ðấy là Hữu Dư Thọ Ký.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.